Monitoring

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych Hospicjum Elbląskiego im. Dr Aleksandry Gabrysiak jest Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego z siedzibą w Elblągu, ul. Toruńska 17B, 82-300 Elbląg.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu można się skontaktować poprzez adres e-mail: asieradzka@protonmail.com , we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3) Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zabezpieczenia hospicjum oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hospicjum, na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe RODO i obejmuje:
   - monitoring wizyjny: wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne, parking, pokój dyrekcji, taras, ogród, apteka, stanowisko pracownika socjalnego.
4) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.
5) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Dane z monitoringu przechowywane będą przez okres do 12 dni.
8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
   - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   - sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   - do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
   - do ograniczenia przetwarzania danych;
   - do wniesieni skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.
9) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
10) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie hospicjum. Na terenie hospicjum znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny
Gabinet lekarski
więcej ...

55 239 61 52
55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 58